Tylko u nas kupujesz projekt z opieką konsultacyjną

Kup projekt z opieką konsultacyjną

Dowiedz się więcej i
22 257 84 76 pon-pt: 9-17
Menu

Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, NIP 5270200177, KRS 0000035930, kapitał zakładowy: 700 000 zł, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS (dalej: Administrator).

2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Cel przetwarzania danych

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym: dla wykonania umowy sprzedaży gotowych projektów architektoniczno-budowlanych oraz dodatków do nich, nieodpłatnej dystrybucji drukowanych i elektronicznych czasopism i publikacji oraz świadczenia usług konsultacyjnych, w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach informowania drogą elektroniczną o promocjach na produkty lub usługi bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji o promocjach, dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz zaufanych Partnerów, współpracujących z Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną.

5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Ochrona danych

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

7. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

8. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi – w drodze umowy zawartej na piśmie – przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

9. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

10. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

11. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

Prawa osób, których dotyczą dane

12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

14. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych uniemożliwia złożenie zamówienia.

16. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

Profilowanie

17. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować profilowanie, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie na nią wpływa.

19. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

20. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw, dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się na skrzynkę poczty elektronicznej politykaprywatnosci@avt.pl.

Pliki cookies

21. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu Projekty.budujemydom.pl (dalej: Serwis).

22. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy.

23. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputerem użytkownika.

24. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

25. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie oraz targetowania reklam.

26. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

27. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek).

28. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.

Przejdź do sekcji:
Przez 24 lata
z nami zbudowano 500 000 domów
Nawet, jeśli nie kupisz u nas projektu, skorzystaj z naszej wiedzy.
Przeczytaj porady zebrane w naszych publikacjach. Zamów bezpłatnie:
Prenumeratę (3 numery) magazynu Budujemy Dom
Zamów bezpłatnie
3 tomy Praktyczna Szkoła Budowania
Zamów bezpłatnie
Zapisz się do Klubu Budujących Dom by kontynuować dowolnie długą bezpłatną prenumeratę magazynu Budujemy Dom