Tylko u nas kupujesz projekt z opieką konsultacyjną

Kup projekt z opieką konsultacyjną

Dowiedz się więcej i
22 257 84 76 pon-pt: 9-17
Menu

1. Informacje ogólne

1.1. Serwis Projekty.budujemydom.pl (dalej: Serwis) prowadzony jest przez AVT-Korporacja Sp. z o.o. (dalej: AVT), zarejestrowaną przy ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000035930, NIP 5270200177.

1.2. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

1.3. AVT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili w Serwisie.

2. Opis usług

AVT za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje Usług:

a) pośrednictwo w sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych;

b) pośrednictwo w sprzedaży dodatków do projektów architektoniczno- budowlanych;

c) reklama Partnerów Serwisu (banery, artykuły sponsorowane, wizytówki);

d) nieodpłatna dystrybucja drukowanych i elektronicznych czasopism i publikacji wydawanych przez AVT-Korporacja Sp. z o.o.; e) ekspercką OPIEKĘ KONSULTACYJNĄ w trakcie trwania budowy.  

3. Zasady świadczenia usług

3.1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.2. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

3.3. Kupujący składa zamówienie na produkt poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia zamieszczonego w Serwisie lub telefonicznie lub e- mailem.

3.5. Zasady świadczenia usług w zakresie Poradni Budujemy Dom zostały wyjaśnione na stronie Serwisu pod adresem: https://nowy.wybieramydom.pl/poradnia-budujemy-dom.

4. Zapłata

4.1. Płatności za produkt można dokonać: online (karta kredytowa, e-przelew, blik) lub gotówką (przy odbiorze przesyłki – płatność za pobraniem).

4.2. Klient dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia (telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku "Zamawiam i płacę").

4.3. W przypadku płatności powyżej 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) może być wymagana 100% przedpłata. Do każdego zamówienia wystawiany jest przez AVT i przesyłany wraz z produktem dokument zakupu.

4.4. Warunkiem otrzymania produktu jest uregulowanie pełnej należności określonej w informacji przekazanej Kupującemu.

4.5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.

5. Dostawa

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

b) Przesyłka do paczkomatu, przesyłka do paczkomatu pobraniowa.

5.2. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia produktu w trakcie składania zamówienia (telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku "Zamawiam i płacę").

5.3. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie 2-3 dni roboczych, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem") lub od momentu potwierdzenia wpływu środków na konto odbiorcy (AVT).

5.4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5.5. Koszty wysyłki produktu na terytorium RP pokrywa AVT, chyba, że z oferty zamieszczonej na stronie internetowej projekty.budujemydom.pl i informacji przekazanej przy składaniu Zamówienia wynika inaczej.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AVT, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

6.2. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez AVT umowy sprzedaży gotowych projektów architektoniczno- budowlanych oraz dodatków do nich, nieodpłatnej dystrybucji drukowanych i elektronicznych czasopism i publikacji oraz świadczenia usług konsultacyjnych, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – "RODO"). AVT może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.3. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu AVT oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.

6.4. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez AVT w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

6.5. AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez AVT, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu AVT.

7. Własność intelektualna

7.1. Wszystkie elementy serwisu internetowego Projekty.budujemydom.pl - teksty, grafiki, itp., są własnością AVT. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody AVT jest zabronione.

7.2. Właścicielem praw autorskich do plików z wydaniami elektronicznymi jest AVT. Zabrania się przekazywania swoich plików z wydaniami elektronicznymi osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług, podanych przez Użytkownika w ramach składania zamówienia, jest AVT.

8.2. AVT dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży gotowych projektów architektoniczno-budowlanych oraz dodatków do nich, nieodpłatnej dystrybucji drukowanych i elektronicznych czasopism i publikacji oraz świadczenia usług konsultacyjnych, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów AVT jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Klient wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.3. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.4. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy.

8.5. AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez AVT oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania z usług. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na żądanie wysłane mailowo na adres politykaprywatnosci@avt.pl.

8.6. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 344 z późn. zm.).

8.7. AVT na każde pisemne żądanie Klienta w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności, jakie dane Klienta zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

8.8. AVT może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta w szczególności, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec AVT z tytułu świadczenia na jego rzecz usług płatnych lub gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

8.9. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są także w obowiązującej AVT Polityce prywatności.

9. Prawo odstąpienia

9.1. Klient może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub mailowo bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub odebrania przesyłki.

9.2. Odstąpienie od umowy uznaje się za zasadne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie i dostarczenie go na adres: AVT Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa lub wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres projekty@budujemydom.pl.

9.3. Oświadczenie powinno zawierać: Imię i nazwisko; numer transakcji; określenie produktu, który był przedmiotem umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AVT zwrotu zakupionego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

9.5. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku produktu nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli produkt występował w opakowaniu.

9.6. Zwrotowi w szczególności nie podlegają projekty, które zostały wykorzystane. Przez wykorzystanie projektu rozumie się: a) naruszenie hologramów; b) przerwanie plomby; c) rozszycie projektu; d) adaptacja projektu.

9.7. Koszty odesłania produktu do siedziby AVT pokrywa Kupujący.

10. Reklamacje

10.1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków w dostarczonym produkcie Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt AVT pisemnie (na adres AVT Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) lub mailem (na adres projekty@avt.pl).

10.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: - oznaczenie Użytkownika, - określenie przedmiotu reklamacji, - przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.

10.3. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia reklamacji jest dokument zakupu.

10.4. AVT w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania prawidłowo złożonego zgłoszenia rozpatrzy reklamację.

10.5. W przypadku uznania reklamacji, AVT uzupełni braki w dokumentacji lub wymieni produkt na pozbawiony wad.

11. Postanowienia końcowe

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.).

11.2 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez AVT dostępne są w polityce prywatności.

11.3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją czynności prawnych ujętych w regulaminie, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Przejdź do sekcji:
Przez 24 lata
z nami zbudowano 500 000 domów
Nawet, jeśli nie kupisz u nas projektu, skorzystaj z naszej wiedzy.
Przeczytaj porady zebrane w naszych publikacjach. Zamów bezpłatnie:
Prenumeratę (3 numery) magazynu Budujemy Dom
Zamów bezpłatnie
3 tomy Praktyczna Szkoła Budowania
Zamów bezpłatnie
Zapisz się do Klubu Budujących Dom by kontynuować dowolnie długą bezpłatną prenumeratę magazynu Budujemy Dom